Werkwijze

Binnen de praktijk bieden we kortdurende behandeltrajecten. De eerste inschatting hiervoor wordt gemaakt door de verwijzend arts. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de klachten. Tijdens het eerste telefoongesprek worden de klachten en aanmeldingsreden besproken en wordt nagegaan of de praktijk de hulp kan bieden die u nodig heeft. Wanneer dit het geval is, wordt een afspraak ingepland voor een intake waarin een meer uitgebreide kennismaking centraal staat. We gaan uit van het principe zo kort als kan en zo lang als nodig passend binnen de basis GGZ. Mogelijk kan vanuit de intake een psychodiagnostisch onderzoek volgen. In het onderzoek bij kinderen en jeugdigen gebeurt dit in nauwe samenwerking met ouders. In het kader van diagnostiek wordt de ontwikkelingsgeschiedenis en het functioneren op verschillende levensgebieden in beeld gebracht.

Kortdurend traject (generalistische basis GGZ)

Een kortdurend traject is passend als er sprake is van lichte tot matige problematiek, die nog niet al te lang duurt. De verwachting is dan dat behandeling in een relatief kort tijdsbestek een gunstig effect kan sorteren en dat iemand snel met steun uit het eigen netwerk weer zonder behandeling verder kan.

Tijdens het intakegesprek waarin we kennismaken wordt stilgestaan bij de klachten en de doelen voor therapie, waarbij de hulpvraag van de cliënt leidend is. Ook vragen we cliënten om digitaal enkele vragenlijsten in te vullen. We focussen ons in het kortdurende traject op de kern van het probleem, waarbij we ook oog houden voor de bredere context. Daarna stellen we samen een behandelplan op, waarin we met elkaar bepalen hoe we in een beperkt aantal sessies de beoogde doelen proberen te bereiken.

Na een aantal gesprekken evalueren we met elkaar of we op de goede weg zijn en passen we waar nodig het behandelplan aan. Op het einde van het traject evalueren we de behandeling (mondeling en met behulp van vragenlijsten) en ronden we de behandeling af, waarbij we ook bespreken hoe de verbetering kan worden vastgehouden.

Mocht onverhoopt blijken dat een kortdurend traject niet volstaat, kan worden besloten om over te gaan op een gespecialiseerde behandeling elders. We zullen dan samen op zoek gaan naar een geschikte oplossing.

Behandelaanbod:

Volwassenen:

De praktijk biedt individuele psychologische behandelingen, zoals: inzichtgevende therapie, probleemoplossende therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR (traumabehandeling). Iedere behandeling wordt altijd in overleg afgestemd op jou als individueel persoon.

 Kind en jeugd:

We beginnen met een intakegesprek met jou, en soms je ouders, waarin we proberen te begrijpen waar jouw problemen mee te maken hebben en hoe deze zijn begonnen. Als dit duidelijk is, kunnen we samen een behandeling starten. In de behandeling met jou, komen soms ook je ouders/verzorgers aan bod en vragen we soms ook of school je kan helpen. Dit alles doen we in overleg. Een behandeling kan bestaan uit praten, opdrachten doen, tekenen en/of spelen.

 Infant Mental Health (IMH):

IMH is gericht op het zeer jonge kind (0 tot 6 jaar) en hun ouders. Bij IMH staat de ontwikkeling van je kindje en de relatie tussen jou als ouder en je kind centraal. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in een razend tempo en legt de basis voor later. Ouderschap kan je kwetsbaar doen voelen als je je kindje niet goed begrijpt of je zelf kampt met angstige of sombere gevoelens. Hulp kan dan fijn zijn om je als ouder meer stevig te laten voelen, je weer een positieve band met je kind kan ervaren en je je kindje beter leert begrijpen.

EMDR:

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een (of meer) traumatische ervaring(en). Dit kan bijvoorbeeld zijn een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook bijvoorbeeld pesterijen of krenkingen in de jeugd. Deze therapie kan ingezet worden als onderdeel van de behandeling.

E-health-modules:

Voor sommige problemen kan het helpend zijn om de behandeling (deels) online te volgen. Een module bestaat uit een aantal gecombineerde interventies, zoals psycho-educatie, gevolgd door een aantal oefeningen. Een behandelprogramma bestaat uit verschillende modules, dagboeken en tests. Afhankelijk van het behandelprogramma kunnen deze begeleid en/of onbegeleid worden ingezet. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van ondersteunende apps (bv. gericht op mindfulness of ontspanning) in overleg met de behandelaar. 

Cognitieve gedragstherapie:

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie (inzicht in en veranderen van de wijze van denken waardoor gevoelens en gedrag veranderen) en gedragstherapie (inzicht in en veranderen van ‘aangeleerd’ gedrag waardoor gedachten en gevoelens veranderen).


Oplossingsgerichte therapie: 

Bij oplossingsgerichte therapie worden niet de problemen uitgediept maar de mogelijkheden die u zelf al in huis heeft om met deze problemen om te gaan. Men gaat er hierbij van uit dat u de oplossing, zonder dat u het zich bewust bent, al in u heeft. Samen met u wordt gezocht naar de sterke kanten, de hulpbronnen, en hoe deze kunnen worden gebruikt bij het anders omgaan met het probleem. Hierdoor wordt het gemakkelijker te hanteren.


Inzichtgevende therapie:

Inzichtgevende therapie heeft als doel inzicht verschaffen in het ontstaan en de achterliggende mechanismen van psychische problemen. Vaak weet je niet precies waarom je bepaald gedrag vertoont of waarom je gevoelens van angst, onzekerheid of depressie ervaart. Het uitgangspunt van inzichtgevende therapie is dat onderzocht wordt waar de basis voor onbewuste gedrags- en gedachtepatronen is gelegd (in het verleden) en hoe deze invloed hebben op je huidige functioneren.