Kinderen en Jeugdigen <18 jaar

Vergoeding door de gemeente, verwijzing en toewijzing

Hulpverlening binnen de Jeugd-GGZ wordt vergoed door de gemeente waarin uw zoon of dochter staat ingeschreven. Dit betekent dat de gemeente de behandeling van uw zoon/dochter betaalt en u hier geen rekening van ontvangt. Psychologenpraktijk Lock heeft per 1 juli 2021 een contract met de H10 (dit zijn alle 10 de gemeenten uit de regio Haaglanden) voor de Generalistische Basis GGZ. Dit houdt in dat alleen aanmeldingen voor de Generalistische Basis GGZ in behandeling genomen kunnen worden.

Voorwaarden

Indien u uw zoon of dochter wilt aanmelden, is er een getekende verwijzing nodig van de huisarts of een medisch specialist (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg uw zoon of dochter wordt verwezen (GB-GGZ) en aan welke diagnose(s) er bij uw zoon of dochter wordt gedacht. Ook een verwijzing door een wijk- of jeugdteam is geldig. Alle gemeenten moeten daarbij ook nog een toewijzing verstrekken die door de praktijk wordt aangevraagd. De behandelaar meldt de aanmelding van uw zoon of dochter bij de gemeente, waarna zij een toewijzing verstrekken. Zodra de toewijzing afgegeven is, kan de behandeling starten.

Financiering

Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten in de regio Haaglanden overgestapt naar een nieuw financieringssysteem. De zorg wordt op uurbasis maandelijks gefactureerd. Hierbij wordt alle tijd die besteed is in rekening gebracht, waaronder ook verslaglegging en overleg. Psychologenpraktijk Lock declareert het behandeltraject via het Inkoopbureau Haaglanden bij de gemeenten. Sommige ouders/ gezinnen willen hun behandeling zelf betalen. Daarvoor gelden dezelfde tarieven als voor zorg die niet wordt vergoed.

 

Zorg die niet wordt vergoed

In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Het gaat hierbij voornamelijk om aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een van genoemde diagnoses, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA; 2023: €131,82

 

No Show tarief

Een niet nagekomen afspraak wordt helaas niet door de gemeente of zorgverzekeraar vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is Psychologenpraktijk Lock genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 wordt in dit geval een tarief gehanteerd van €55,-

Vergoeding Volwassen >18 jaar

Vergoeding door zorgverzekeraar (zorgprestatiemodel)

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw financieringssysteem van kracht, namelijk het zorgprestatiemodel. Vanaf 2022 zal de vergoeding per sessie plaatsvinden en zal er maandelijks worden gefactureerd. De indirecte tijd zit bij de kosten van de sessietijd inbegrepen. Intercollegiaal overleg wordt los in rekening gebracht. De hoogte van de te declareren bedragen hangen af van:

-de setting van de behandeling (voor Psychologenpraktijk Lock geldt het tarief voor vrijgevestigden), de duur van de sessie (hierbij gaan we uit van de tijd die voor de afspraak in de agenda is gepland; ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt), het type sessie (diagnostiek of behandeling), de beroepscategorie van de behandelaar.

 Verplicht eigen risico

Er geldt een wettelijk vastgesteld, verplicht minimaal eigen risico binnen de basisverzekering.  Voor 2024 is deze vastgesteld op €385,-. Als je zelf een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar dan geldt dat bedrag.

 Zorgvraagtypering

Per 1 januari 2022 wordt het verplicht om te werken met Zorgvraagtypering. Aan de hand van de vragenlijst HONOS+ wordt een inschatting gemaakt van de zwaarte van de problematiek. Het betreft een momentopname van de zorgvraag van een cliënt. Deze kan in de loop van de behandeling veranderen en worden bijgesteld. Met de zorgvraagtypering kan mede bepaald worden wat gepaste en doelmatige zorg is. De zorgzwaarte wordt op de factuur vermeld en aan de Nederlands Zorgautoriteit (NzA) aangeleverd.

 Vergoeding door zorgverzekeraar

Psychologische hulpverlening wordt (deels) vergoed vanuit uw basisverzekering. Psychologenpraktijk Lock biedt hulpverlening aan binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

U dient een getekende verwijzing te hebben van een (huis)arts (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg u wordt verwezen (GB-GGZ) en aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht.

Contracten met zorgverzekeraars 2024

Psychologenpraktijk Lock heeft met een groot aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2024. Psychologenpraktijk Lock heeft WEL een contract afgesloten met Menzis, VGZ, DSW, Zilveren Kruis, ENO, ASR, Zorg en Zekerheid, DitZo en CARESQ en de daarbij behorende labels. Er is GEEN contract afgesloten met ONVZ en CZ en de daarbij behorende labels. 

Indien Psychologenpraktijk Lock geen contract heeft met uw verzekeraar en u besluit toch hier een traject te starten, is het belangrijk om voorafgaand aan de behandeling je polisvoorwaarden te controleren zodat je goed op de hoogte bent voor welke vergoeding je in aanmerking komt. 

Afhankelijk van je polis (natura of restitutie) zal je verzekeraar een verschillend percentage vergoeden. U dient dit voor de start van de behandeling te controleren. Psychologenpraktijk Lock stuurt u een factuur, welke U binnen 2 weken betaalt. U kunt dan zelf de factuur naar de zorgverzekeraar sturen. 

 Omzetplafond

De meeste zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds. Dit betekent dat wij soms nieuwe cliënten van een bepaalde verzekeraar niet in behandeling kunnen nemen omdat het budget niet toereikend is. Wij zullen u dan wijzen op andere mogelijkheden of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zorg die niet wordt vergoed

De laatste jaren is veel te doen geweest om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het gaat hierbij voornamelijk om aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.

2024: €131,82

 Niet nakomen van een afspraak

Een niet nagekomen afspraak wordt helaas niet door de gemeente of zorgverzekeraar vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is Psychologenpraktijk Lock genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 wordt in dit geval een tarief gehanteerd van €55,-