Privacystatement Psychologenpraktijk Lock

Psychologenpraktijk Lock, gevestigd te Den Haag, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82285020, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Lock met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Lock persoonsgegevens verwerkt

a. (potentiële) cliënten

b. bezoekers van Psychologenpraktijk Lock

c. bezoekers van www.psychologenpraktijklock.nl

d. sollicitanten

e. supervisanten

f. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Lock contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Lock persoonsgegevens verwerkt.


2. Verwerking Persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Lock verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst) telefonisch of

digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals

contactgegevens of andere persoonsgegevens.

b. met toestemming van de betrokkenen worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers

c. die middels video-/en of audio opnames tijdens sessies zijn vastgelegd ten behoeve

van de behandeling van cliënt en/ of ten behoeve van supervisie van de behandelaar

d. die middels digitale vragenlijsten in het kader van diagnostiek en Routine Outcome Monitoring zijn vastgelegd


3. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Lock verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichtte werkzaamheden

b. het onderhouden van contact en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd


4. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Lock verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende

rechtsgronden

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden

ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige

behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de

zorgverzekeringsmaatschappij e.d.

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch

dossier bij te houden of het BSN te registreren

d. uitvoering van een supervisietraject in het kader van een opleiding van supervisant

e. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het

uitnodigen voor een bijeenkomst


5. Verwerkers

Psychologenpraktijk Lock kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Lock persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Lock sluit met verwerkers een overeenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.


6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Lock deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld verwijzing) is aangewezen, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Lock deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


7. Doorgiften buiten de EER

Psychologenpraktijk Lock geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Lock zorg voor een doorgifte alléén aan een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.


8. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Lock bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Lock hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst

b. (financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens

c. gegevens van medewerkers en zzp-ers, anders dan (financieel-) administratieve

gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding sollicitatieprocedure

e. gegevens van supervisanten ten minste 5 jaar na afronding van het supervisietraject


9. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Lock kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Lock gepubliceerd

( www.psychologenpraktijklock.nl ). Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen, klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Lock te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te

rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking ervan te beperken en tegen de verwerking ervan bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met E. F. Lock, contactpersoon en eigenaar van Psychologenpraktijk Lock. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Lock uw persoonsgegevens verwerkt kunt u contact opnemen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).